Skip to main content

1260 Infinity II GPC/SEC 系统 — 订购

如需订购或得到更多包括价格和供货情况的详细信息,请联系您当地的安捷伦客户服务中心(800-820-3278,手机用户请拨打 400-820-3278)或授权代理商,索取报价单

说明 部件号
1260 Infinity II 高容量柱温箱 G7116A
1260 Infinity II 等度泵 G7110B
1260 Infinity II 样品瓶进样器 G7129A
1260 Infinity II 手动进样器(备选) G1328B
1260 Infinity 示差折光检测器 G7162A
Agilent GPC 软件 G7850AA

返回产品页面